Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu
Godło Polski

Komunikat

Komunikat nr 9/2017 dot. jakości wody na pływalni 15. 09.2017r.

1) Ostatnia ocena wody na pływalni dokonana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego...
2) Woda spełnia wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiada woda na pływalniach z wyjatkiem: 

- niższej wartości potencjału redox w niecce sportowej i jacuzzzi,

- okresowego przekroczenia wskazanej wartości chloru związanego w wodzie wprowadzanej z systemów cyrkulacji oraz nieckach - sportowej i jacuzzi do ok. 05mg/l.

- okresowego przekroczenia wskazanej wartości  chloroformu.

3) Podjete działania naprawcze:

- zwiększenie czasu trwania i częstotliwosci płukania filtra systemu cyrkulacji niecki sportoweji i jacuzzzi
- czasowe obniżenie wartości pH.

4) Planowany termin doprowadzenia wody na pływalni do odpowiednich wymagań 16.10.2017r.

Dyrektor M-GOSiR w Piszu
mgr. Wojciech Waszkiewicz

 

Odsłon: 267