Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu
Godło Polski

Komunikat

Komunikat nr 10/2017 dot. jakości wody na pływalni 11.12.2017r.

1) Ostatnia ocena wody na pływalni dokonana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego...
2) Woda spełnia wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiada woda na pływalniach.

Dyrektor M-GOSiR w Piszu
mgr. Wojciech Waszkiewicz

 

Odsłon: 426