Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu
Godło Polski

Komunikat

Komunikat nr 03/2018 dot. jakości wody na pływalni 08.03.2018r.

1) Ostatnia ocena wody na pływalni dokonana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego 08.03.2018 r.
2) Woda spełnia wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiada woda na pływalniach.

Dyrektor M-GOSiR w Piszu
mgr. Wojciech Waszkiewicz

 

Odsłon: 959