Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu
Godło Polski

Regulaminy obowiązujące na pływalni

REGULAMIN PŁYWALNI MIEJSKIEJ W PISZU

 1. Pływalnia Miejska w Piszu jest obiektem zarządzanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2, 12-200 Pisz, tel. 87 423 28 23.
 2. Obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 21.45, natomiast w soboty, niedziele i święta od godz. 10.00 do 17.45, z wyłączeniem przerw konserwacyjno-remontowych, awarii, przestojów oraz dni wolnych (zarządzający zastrzega sobie prawo zmiany godzin funkcjonowania obiektu).
 3. Na terenie całego obiektu funkcjonuje system monitoringu wizyjnego z zapisem ciągłym.
 4. Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych części obiektu określone są regulaminami i dotyczą: korzystania z części ogólnej hali basenowej, korzystania z sauny suchej, korzystania z jacuzzi, korzystania z siłowni, korzystania z kortu tenisowego.
 5. Każda osoba korzystająca z obiektu powinna zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ze wszystkimi ww. regulaminami i bezwzględnie ich przestrzegać.
 6. Prawo do korzystania z pływalni posiadają grupy zorganizowane po dokonaniu opłaty lub po podpisaniu stosownej umowy oraz osoby indywidualne posiadające bilet wstępu lub karnet.
 7. Każda osoba korzystająca z pływalni otrzymuje kluczyk do szafki na pasku sylikonowym i zobowiązana jest do jego zwrotu na koniec pobytu. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub innych zdarzeń powodujących utratę kluczyka, użytkownik zobowiązany jest do zapłaty kwoty w wysokości równej wartości paska sylikonowego oraz kluczyka.
 8. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do korzystania z szatni na wierzchnią odzież i obuwie oraz z szafek na ubrania i rzeczy osobiste.
 9. Dzieci w wieku poniżej lat 7 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich.
 10. Grupa zorganizowana może korzystać z pływalni tylko i wyłącznie pod nadzorem opiekuna, który odpowiada za bezpieczeństwo swoich podopiecznych na terenie całego obiektu.
 11. Obsługa obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię (w tym do poszczególnych części obiektu) ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby użytkowników lub z innych ważnych przyczyn.
 12. Przed wejściem do strefy mokrej pływalni – szatni wewnętrznej z przebieralniami oraz na trybuny, obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na klapki basenowe, natomiast przed wejściem do siłowni należy założyć czyste obuwie sportowe.
 13. Po wyjściu z hali basenowej oraz przebraniu się, zmiana obuwia z basenowego lub sportowego na zewnętrze, następuje w szatni obok pomieszczenia kasowego.
 14. Zabrania się korzystania z obiektu osobom posiadającym przeciwwskazania zdrowotne do podejmowania form aktywności fizycznej oferowanych przez pływalnię.
 15. Dozorem służby ratowniczej objęta jest hala basenowa.
 16. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do podporządkowania się nakazom personelu, a w szczególności poleceniom ratowników.
 17. O wszelkich sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.
 18. Osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno: palić tytoniu, pić alkoholu oraz używać innych środków odurzających; korzystać z pływalni będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu; żuć gumy i spożywać pokarmów w hali basenowej, w pomieszczeniach szatni wewnętrznej oraz w siłowni; wnosić lub wprowadzać zwierząt oraz sprzętu bądź przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie.
 19. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 20. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody personelu.
 21. Osoby naruszające zasady współżycia społecznego lub stwarzające zagrożenie dla innych, a także osoby niestosujące się do przepisów regulaminów obowiązujących w obiekcie, mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu pływalni.
 22. Za wykupione i niewykorzystane bilety wstępu i karnety, w tym z powodu wyproszenia użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie będą zwracane.
 23. W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia mienia pływalni, użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość spowodowanej szkody.
 24. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel obiektu wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela.
 25. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu oraz imprezy sportowo-rekreacyjne itp., mogą być organizowane wyłącznie za wiedzą i zgodą Dyrektora M-GOSiR w Piszu.
 26. M-GOSiR w Piszu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących w obiekcie i zastrzega sobie możliwość wyłączenia z użytkowania części urządzeń bez podania przyczyny, co pozostaje bez wpływu na cenę biletów.
 27. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi M-GOSiR w Piszu.
 28. Sposób powiadamiania o wypadkach:

pogotowie ratunkowe – 999
straż pożarna – 998
policja – 997
Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112 

Dyrektor M-GOSiR w Piszu
mgr Mariusz Kaszak

Odsłon: 562