Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników MGOSiR w Piszu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem spraw związanych z dostępnością do Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest Wojciech Stawecki email: mgosirpisz@pisz.home.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (87) 423-28-23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek biura (parterowy), stadion ul. Mickiewicza 2: Do budynku prowadzi jedno wejście z placu przy stadionie.

Budynek jest dostępny dla osób na wózkach

Brak Toalety dla osób niepełnosprawnych,

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

Budynek „Pływalni Miejskiej (podwyższony parter) ul. Kwiatowa, wejście od ul. Kwiatowej

Do budynku prowadzi podjazd dla osób na wózkach

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Budynek „Ekomariny na Plaży Miejskiej” – wjazd na teren plaży przez bramę z alei Turystów

Do budynku prowadzi podjazd dla osób na wózkach

W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Na teren plaży można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

Boisko „Orlik” – wejście od strony osiedla Mickiewicza

Infrastruktura Orlika jest dostępna dla osób na wózkach

W pomieszczeniach znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

Na teren „Orlika” można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

We wszystkich wymienionych obiektach brak jest:

  • głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące,
  • oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • pętli indukcyjnych,

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Do pobrania