Przejdź do treści

O nas

RODO

Ogólna informacja

dotycząca przetwarzania danych osobowych – stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1);

– dalej „RODO”

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą: 12 – 200 Pisz, ul. Mickiewicza 2.

Inspektor ochrony danych M-GOSiR w Piszu:

Inspektorem Ochrony Danych (IOD)  jest Szymon Milewski. Można się z nim kontaktować:

– e-mailem: dyrektor.mgosir@pisz.home.pl

– listownie – adres do korespondencji:

Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, Inspektor Ochrony Danych
ul. Mickiewicza 2
12-200 Pisz,

– Telefonicznie: 87-423-28-23,

Do IOD w M-GOSiR należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez M-GOSiR.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

W M-GOSiR dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, RODO w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych wynikających z działalności M-GOSiR.

Odbiorcy danych osobowych

 Państwa dane osobowe  nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych zgodnie z przepisami prawa oraz na podstawie zawartych umów.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zrealizowania celu, w którym zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach lub przepisach prawa na podstawie, których przetwarzane były Państwa dane osobowe.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Monitoringu Wizyjnego

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1); dalej „RODO” informujemy, że:

1) System Monitoringu Wizyjnego prowadzony jest na terenie pływalni miejskiej w Piszu przy ul. Kwiatowej 2. Administratorem danych jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą: 12 – 200 Pisz, ul. Mickiewicza 2,

2) Państwa dane osobowe w Systemie Monitoringu Wizyjnego przetwarzane będą wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie MGOSiR oraz ochrony mienia i terenu należącego do MGOSiR,

3) Dane osobowe w Systemie Monitoringu Wizyjnego są przetwarzane ponieważ MGOSiR ma w tym prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust 1 lit f RODO,

4) Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Systemie Monitoringu Wizyjnego  mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa,

5) System Monitoringu Wizyjnego odbywa się w systemie „live” – co oznacza, że obraz monitoringu nie jest nagrywany,

6) Mają Państwo prawo żądać od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).